Børn i udsatte positioner

Arbejdet med børn med særlige behov

 

Grundlæggende siger vi i Børnegården, at det "aldrig er barnet". Det betyder, at når noget er svært for et enkelt barn eller flere børn, er det enten:

  • relationen, der skal styrkes
  • den pædagogiske ramme, der skal justeres
  • den rette støtte, der skal iværksættes
  • forventningerne, der skal tilpasses.

Alle børn har ret til et godt børneliv jvf. FN's Børnekonvention I Børnegården betyder det, at alle børn skal føle sig set, hørt og mødt som den de er. De skal have mindst to venner (i vuggestuen arbejder man hen imod at kunne indgå i relationer) og føle sig som en del af et fællesskab. 

 

Alle børn kan i perioder have brug for, at vi voksne gør os ekstra umage for at skabe rum til det de særligt har brug for. Det kan være hjælp til at indgå i legerelationer eller til at kunne deltage i de aktiviteter vi har planlagt. Opgaven i Børnegården er at skabe rum og mulighed for, at alle børn får den hjælp, omsorg og støtte, som de har brug for, for at kunne have den bedst mulige dagligdag. Nogle børn kan have brug for at vi tilrettelægger vores hverdag anderledes eller skærper vores øje for om vores strukturer tilgodeser alle.

 

Som skrevet i indledningen, er det  ikke det enkelte barn der har et problem, men derimod de rammer eller forventninger der henholdsvis gives eller stilles til rådighed, der ikke er tilpasset godt nok. Det kan ind imellem kræve flere iagttagelser, for at gennemskue hvor det er, at der i miljøet er noget der ikke er korrekt tilpasset og som barnet reagerer på. Sådanne iagttagelser bruger det pædagogisk uddannede personale meget tid på, også i det helt almindelige pædagogiske arbejde i dagligdagen. 

Vi sætter pædagogiske mål for de enkelte børn, men også for grupper af børn og forsøger at tilrettelægge alt arbejde så det passer til de pædagogiske mål vi gerne vil nå. Det betyder at vi allerede inden eksempelvis aktiviteter, har gjort os overvejelser om hvilke deltagelsesmuligheder der skal være for at alle børn kan være med.

 

Ind imellem har vi brug for andre professioner for at kvalificere vores arbejde. (Det kan også være på baggrund af et forældreønske). I Svendborg Kommune findes der to mødeforaer KIM og Tværfagligt team møde.

Hver anden måned har vi KIM møde. Et KIM møde der primært er et sparringsmøde for det pædagogiske personale i Børnegården, består af logopæd, ergoterapeut og psykolog. Alle fra Pædagogisk psykologisk rådgivning = PPR, samt personale fra Børnegården. 

Bliver et barn drøftet på KIM vil forældrene forinden altid have givet tilladelse til det og også selv have skrevet lidt om barnet.

 

Det tværfaglige Team møde holder vi  3 gange årligt. 

Ofte vil der på et sådant møde blive lavet nogle aftaler om tiltag der enten skal sættes i gang i hjemmet, i Børnegården eller begge steder. Der kan også aftales, at der i samarbejde med forældrene laves en såkaldt indstilling til PPR, der giver mulighed for at inddrage professioner fra PPR i og omkring arbejdet med det enkelte barn eller en gruppe af børn.

 

Arbejdet med børn med anden etnisk baggrund end dansk

Der afholdes forældresamtaler efter behov og med brug af tolk, hvis det er nødvendigt. Der vil blive iværksat sprogarbejde, hvis det findes nødvendigt for barnets brug af det danske sprog, sociale relationer og almene trivsel i institutionen. Børnene er her på lige fod med etnisk danske børn.

 

Positiv opmærksomhed FLYT FOKUS - TRIVSEL OG SAMARBEJDE I BØRNEHAVEN. Se hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer du kan bruge i dit eget arbejde. Psykolog Luise Bæk Bomme (Center for ADHD) vejleder i pædagogisk-didaktisk relationsarbejde, og filmen viser hvordan vejledningen omsættes til praksis i en børnehavehverdag. Filmen er målrettet personale i dagtilbud, her betegnet pædagoger. Vi ved, at den adfærd man giver opmærksomhed, får man mere af. Fokus skal derfor være der, hvor barnet gør det, vi ønsker. Det er pædagogens positive og proaktive strategier, som gør den store forskel. · Igennem leg og nærvær opbygges en positiv relation til barnet og selv- værdet styrkes. · Med ros og belønning skabes motivation hos barnet for at samarbejde om de ting, der udfordrer. · Med rutiner, afledning og logiske konsekvenser nedbringes den uhensigts- mæssige adfærd. Målet er at få barnet i trivsel ved at få øje på når det forsøger, at rose de små skridt og at nedbringe korrektion og skældud. Filmen er produceret for Center for ADHD. Center for ADHD er et nonprofit center, der arbejder for at forbedre betingelser for børn, unge og voksne med uro og opmærksomhedsvanskeligheder. Se mere adhdcenter.dk Filmen er produceret af Marianne Rasmussen, Filmkompagniet