Evaluering 2020/2021

Grundet corona har arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan strukket sig over de sidste år. Det har betydet en masse for den måde man har kunnet etablere den pædagogiske læreplan, men også for måden hvorpå det har været muligt at evaluere. 

Det er i sagens natur svært både at skrive en ny pædagogisk læreplan og samtidig evaluere den, men da det er den form man har valgt i Svendborg Kommune er det selvfølgelig også den vi prøver at læne os op af.

 

Tidligere er der arbejdet ud fra en idé om, at der altid var et mål for dagen (det kan være musik, natur eller andre temaer). Periodevis er der så hen over en periode arbejdet med et tema hvor SMTTE modellen fra Svendborg Kommune har dannet udgangspunkt for de didaktiske overvejelser inden periodens start. Børnene er blevet involveret også i de indledende og forberende processer før selve temaet gik igang.

Aktiviteterne er efterfølgende blevet evalueret og dokumenteret. Det sidste primært via billede og videomateriale lagt ud med tekst på vores intra, så forældrene har kunnet følge med.

 

Dagligdagens rutiner og årets gang har altså alt sammen været tilrettelagt så målene for den styrkede pædagogiske læreplan er mulig at opfylde. 

 

I 2020 har fokus været, at vi skulle blive ved med at have lidt større (omfangsrige) temaer og emner, samt at vi skulle blive bedre til at evaluere på hverdagens rutiner.

Der har samtidig været et fokus på at få børnenes "evaluering" med, da vi har set denne som en vigtig del af evalueringen. Vi har ønsket at få børnene inddraget i udmøntningen af især hverdagens rutiner, men selvsagt også i temaerne, så vi kunne sikrer, at de har følt sig set og hørt.

Vi har skullet og skal stadig finde metoder, så vi kan inddrage børnene og hjælpe med/motivere til at få sat ord på hvad det er vi laver og hvad de lærer og om de synes det er sjovt eller ikke og hvorfor.

Vi snakker allerede rigtig meget med børnene undervejs i de forløb vi laver. Vi bruger børnene ideer i samspil med de voksne til at udvikle videre på det tema vi arbejder med. Vi vil gerne gå forrest og være så undersøgende i hele processen i håb om at børnene lærer at lære og undersøge. Det væsentlige er nemlig ikke så meget hvad de lærer, men om de lærer og om vi kan inspirere til "læringslyst".     

 

I skabelonen stilles der følgende spørgsmål:

"Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år? Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i hverdagen"

 

Børnegårdens personale har valgt at fremlægge de smittemodeller der har dannet udgangspunkt for evalueringerne. Evalueringerne er lavet i perioden under coronanedlukningen i 2020 og er derfor et tidsbillede og på nuværende tidspunkt forældede. 

Alligevel giver evalueringerne et godt indblik i hvordan der tidligere er blevet arbejdet i Børnegården.

 

Social udvikling

Indhold

Vi skal skabe et læringsmiljø hvor børn trives og indgår i sociale fællesskaber. hvor der er plads til børns udvikling (empati og relatioenr) og hvor forskelligheder er en ressource og med til at skabe demokratisk dannelse.

Mål

At vi får børn som kan begå sig i forskellige sociale sammenhænge og være med i demkratiske beslutninger (lytte/vente på tur/på hinanden mm)

Tiltag

Skabe fællesskaber hvor børnene føler at der er betydningsfulde og bliver hørt (samling, tur, spisning og musik). At vi voksne er rollemodeller og guider og går med.

Tegn

At børnene viser interesse for hinanden og fællesskabet. At de kan lege på kryds og tværs.

Opfølgning

Børnene er deltagende i samlingerne og er med til at vælge hvad vi skal synge. Det gør at børnene føler sig som en betydningsfuld del af fællesskabet. Vi oplever at vi som pædagoger kan være med til at udvide og inspirere børnenes leg. Børnene begynder at vise interesse for hinanden. Selvom legen nogle gange foregår parrallelt så ser de stadig hinanden og det er en leg for dem.

Evaluering

Vi skal som pædagoger fortsætte med at være rollemodeller og inspirere børnene til at udforske hinanden og legen. Det at vi har haft fokusområde på børneperspektivet har gjort at børnene er blevet mere deltagende i samlingerne da de selv er med til at vælge. Det har gjort at børnene føler sig som en betydningsfuld del af fællesskabet.

Nye tiltag

Nye tiltag kunne være at vi lavede mindre legegrupper med fokus på relationer mellem børnene.